Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1 WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1 WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autor Łukasz Drobiec, Adam Piekarczyk, Radosław Jasiński

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 65,30 zł70,00 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH - TOM 1 WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU
Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Pierwsza część dwutomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.

W książce opisano metody umożliwiające określenie:

  • wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi,
  • ciężaru objętościowego i jednorodności betonu w konstrukcji,
  • wilgotności betonu badanego elementu,
  • szerokości i głębokości zarysowań betonu,
  • wewnętrznych wad struktury konstrukcji,
  • lokalizacji i średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny betonowej,
  • wytrzymałości stali,
  • wymiarów, deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu,

Podano przykłady każdego z omawianych typów badań zawierające opis techniki pomiaru i sposobu analizy oraz interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.

1. Metodyka diagnostyki
1.1. Ogólne zasady diagnostyki konstrukcji żelbetowych
1.1.1.Typy diagnostyki żelbetowych obiektów budowlanych
1.1.2. Metody oceny stanu konstrukcji
1.2. Wiarygodność wyników badań
1.2.1. Niezawodność i niepewność badań
1.2.2. Sposoby wyznaczania niepewności wyników badań nieniszczących in situ
1.3. Metody opracowywania wyników badań
1.3.1. Podstawowe definicje
1.3.2. Rozkłady statystyczne wyników badań
1.3.3. Metoda najmniejszych kwadratów i regresja liniowa
Literatura do rozdziału 1 

2. Pomiary geometrii konstrukcji
    2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji        32
      2.1.1. Metodyka pomiaru        32
      2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych        33
      2.1.3. Stosowany sprzęt        35
    2.2. Pomiary geodezyjne konstrukcji        37
      2.2.1. Pomiar przemieszczeń poziomych        38
      2.2.2. Pomiar przemieszczeń pionowych        40
      2.2.3. Stosowany sprzęt        43
    2.3. Fotogrametria        43
      2.3.1. Podstawy metody        43
      2.3.2. Metodyka pomiaru        45
      2.3.3. Opracowanie wyników badań        47
      2.3.4. Stosowany sprzęt        48
    2.4. Trójwymiarowa identyfikacja obiektu        48
      2.4.1. Podstawy metody        49
      2.4.2. Metodyka i dokładność pomiaru        49
      2.4.3. Opracowanie wyników        50
      2.4.4. Stosowany sprzęt        51
    2.5. Przykłady pomiarów        56
      Przykład 1. Bezpośredni pomiar nachylenia posadzki przemysłowej        56
      Przykład 2. Pomiar geodezyjny ugięć stropu        57
    Literatura do rozdziału 2        59
  3. Zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych        61
    3.1. Przyczyny zarysowań        63
    3.2. Rodzaje zarysowań        67
    3.3. Zarysowania rożnych elementów konstrukcji        70
      3.3.1. Belki        71
      3.3.2. Płyty jednokierunkowo zbrojone        75
      3.3.3. Płyty krzyżowo zbrojone        78
      3.3.4. Ustroje płytowo-słupowe        79
      3.3.5. Tarcze        83
      3.3.6. Krótkie wsporniki słupowe i belkowe        86
      3.3.7. Słupy        87
    3.4. Metody określania szerokości rys        91
      3.4.1. Pomiar mikrorys        91
      3.4.2. Pomiar szerokości rys w warunkach laboratoryjnych i in situ        94
      3.4.3. Pomiar szerokości rys podpowierzchniowych        97
    3.5. Sposoby określania głębokości (zasięgu) zarysowań        99
    3.6. Monitoring zarysowań        101
    Literatura do rozdziału 3        112
  4. Obciążenia próbne konstrukcji        116
    4.1. Rodzaje obciążeń próbnych        116
      4.1.1. Nieniszczące obciążenia próbne        117
      4.1.2. Praktyczne wskazówki prowadzenia nieniszczących obciążeń próbnych        129
      4.1.3. Niszczące obciążenia próbne        132
    4.2. Przykłady badań        135
      Przykład 1. Obciążenia nieniszczące        135
      Przykład 2. Obciążenia niszczące        140
    Literatura do rozdziału 4        143
  5. Określenie wytrzymałości betonu        145
    5.1. Badania niszczące betonu        147
      5.1.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek        147
      5.1.2. Przeprowadzenie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie        152
      5.1.3. Określenie klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych        161
      5.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych        167
      5.1.5. Przykłady        170
    5.2. Sklerometryczne badania nieniszczące betonu        175
      5.2.1. Podstawy metody        175
      5.2.2. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe        179
      5.2.3. Warunki pomiarów        187
      5.2.4. Opracowanie wyników badań        191
      5.2.5. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie        192
      5.2.6. Stosowany sprzęt        204
      5.2.7. Przykład        211
    5.3. Określanie wytrzymałości betonu metodą pull-out        220
      5.3.1. Podstawy metody        220
      5.3.2. Wpływ wybranych czynników na wyniki badań        232
      5.3.3. Zależności korelacyjne        234
      5.3.4. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie        237
      5.3.5. Stosowany sprzęt        246
      5.3.6. Przykład        253
    5.4. Badania ultradźwiękowe        257
      5.4.1. Podstawy metody ultradźwiękowej        259
      5.4.2. Zależność między wytrzymałością betonu a prędkością ultradźwięku        272
      5.4.3. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięku        274
      5.4.4. Warunki techniczne badań        279
      5.4.5. Opracowanie wyników badań        282
      5.4.6. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie        284
       5.4.7. Stosowany sprzęt        299
   5.4.8. Przykłady        307
   Literatura do rozdziału 5        319
  6. Określanie gęstości, wilgotności i składu stwardniałego betonu        325
   6.1. Metoda suszarkowo-wagowa        325
   6.1.1. Oznaczanie gęstości stwardniałego betonu        325
   6.1.2. Określanie wilgotności betonu        332
   6.2. Metody chemiczne oznaczania wilgotności        335
   6.2.1. Szacowanie wilgotności metodą papierków wskaźnikowych        335
   6.2.2. Badanie wilgotności betonu metodą karbidową (CM)        336
   6.3. Metody elektryczne określania wilgotności        340
   6.3.1. Właściwości elektryczne betonu        340
   6.3.2. Badanie wilgotności na podstawie pomiaru rezystywności        345
   6.3.3. Metoda dielektryczna określania wilgotności betonu        349
   6.3.4. Metoda mikrofalowa badania wilgotności betonu        354
   6.3.5. Aparatura do badań wilgotności metodami elektrycznymi        356
   6.4. Badanie gęstości i wilgotności betonu metodami radiologicznymi        362
   6.4.1. Przenikanie przez beton promieniowania T i X        362
   6.4.2. Badanie gęstości metodą radiometryczną        368
   6.4.3. Określanie wilgotności metodą radiometryczną        375
   6.5. Określanie składu stwardniałego betonu        376
   6.5.1. Pobieranie próbek do badań        377
   6.5.2. Metoda szacunkowa        379
   6.5.3. Metody chemiczne        386
   6.5.4. Metoda granulometryczna        394
   6.5.5. Metody oparte na oznaczaniu gęstości betonu i jego składników        394
   6.5.6. Metody radiologiczne        398
   6.5.7. Metoda mikroskopowa        399
   6.5.8. Metody kompleksowe        400
   6.6. Przykłady badań        402
   Przykład 1. Oznaczanie wilgotności betonu metodą suszarkowo-wagową        402
   Przykład 2. Badania wilgotności keramzytobetonu metodą dielektryczną        403
   Przykład 3. Badania wilgotności elementów z betonu zwykłego metodą dielektryczną        404
   Przykład 4. Określanie wilgotności ścian prefabrykowanych metodą dielektryczną        404
   Przykład 5. Określanie wilgotności materiałów budowlanych metodą mikrofalową        406
   Przykład 6. Badanie podciągania kapilarnego metodą mikrofalową        408
   Przykład 7. Określanie wilgotności muru metodą mikrofalową        409
   Przykład 8. Badania wilgotności betonu metodą radarową        410
   Przykład 9. Badania gęstości objętościowej metodą rozproszonego promieniowania jonizującego        411
   Przykład 10. Określanie gęstości mieszanki betonowej metodą radiometryczną        412
   Przykład 11. Badania wilgotności betonu lekkiego metodą radiometryczną        414
   Przykład 12. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą szacunkową        415
   Przykład 13. Określanie składu stwardniałego betonu zawierającego kruszywo z wapnia        417
   Przykład 14. Badanie składu betonu metodą granulometryczną        417
   Przykład 15. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą mikroskopową        419
   Literatura do rozdziału 6        421
  7. Lokalizacja wad w betonie        424
   7.1. Badania wizualne        424
   7.1.1. Istotność wizualnej oceny konstrukcji        424
   7.1.2. Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia badań wizualnych        425
   7.1.3. Aparatura wspomagająca wizualną ocenę konstrukcji        429
   7.2. Metoda ultradźwiękowa        431
   7.2.1. Propagacja fal sprężystych w betonie        432
   7.2.2. Sposoby określania nieciągłości struktury betonu metodą ultradźwiękową        438
   7.2.3. Stosowany sprzęt        442
   7.3. Metoda młoteczkowa        446
   7.3.1. Podstawy teoretyczne metody młoteczkowej        446
   7.3.2. Stosowany sprzęt        454
   7.4. Metoda termograficzna        457
   7.4.1. Podstawy aktywnej termografii podczerwieni        457
   7.4.2. Termografia impulsowa        463
   7.4.3. Termografia modulacyjna        466
   7.4.4. Termografia impulsowo-fazowa        468
   7.4.5. Wibrotermografia        470
   7.4.6. Detektory podczerwieni        472
   7.5. Przykłady badań        477
   Przykład 1. Badania elementów betonowych metodą ultradźwiękową        477
   Przykład 2. Określanie przyczepności powłok polimerowych do podkładów metodą ultradźwiękową        479
   Przykład 3. Badania metodą młoteczkową grubości kopuły żelbetowej przy dostępie jednostronnym        483
   Przykład 4. Badania stanu ścian kanału żelbetowego metodą młoteczkową        484
   Przykład 5. Wykrywanie nieciągłości betonu metodą młoteczkową        487
   Przykład 6. Badanie modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą młoteczkową        489
   Przykład 7. Wykorzystanie metody młoteczkowej do wykrywania rozwarstwień między elementami betonowymi        491
   Przykład 8. Wykrywanie zarysowań metodą termografii podczerwieni        492
   Przykład 9. Badania modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą termografii podczerwieni        493
   Przykład 10. Wykrywanie nieciągłości struktury betonu metodą termografii impulsowo-fazowej        496
   Literatura do rozdziału 7        498

  8. Lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
   8.1. Metoda elektromagnetyczna        501
   8.1.1. Podstawy metody elektromagnetycznej        503
   8.1.2. Kalibracja urządzeń i metodyka pomiaru        511
   8.1.3. Dokładność metody i interpretacja wyników        514
   8.1.4. Stosowany sprzęt        519
   8.1.5. Przykłady badań        543
   8.2. Metoda radarowa        551
   8.2.1. Podstawy metody radarowej        552
   8.2.2. Metodyka pomiaru        561
   8.2.3. Dokładność metody i interpretacja wyników        563
   8.2.4. Stosowany sprzęt        565
   8.3. Metoda radiologiczna        573
   8.3.1. Podstawy metody radiograficznej        574
   8.3.2. Metodyka pomiaru        585
   8.3.3. Stosowany sprzęt        593
   8.4. Metoda ultradźwiękowa        596
   8.4.1. Podstawy metody        596
   8.4.2. Metodyka pomiaru i stosowany sprzęt        601
   8.5. Urządzenia hybrydowe        601
   Literatura do rozdziału 8        602

  9. Określenie wytrzymałości stali zbrojeniowej
   9.1. Badanie stali w odkrywkach
   9.1.1. Wykonywanie odkrywek zbrojenia
   9.1.2. Określanie gatunku stali na podstawie użebrowania prętów
   9.1.3. Określanie producenta stali na podstawie użebrowania zbrojenia
   9.2. Pobieranie próbek i badania wytrzymałościowe
   9.2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek
   9.2.2. Badania cech mechanicznych
   9.2.3. Badania chemiczne
   9.3. Przykłady badań
   Przykład 1. Określenie gatunku stali na podstawie użebrowania i daty wzniesienia obiektu
   Przykład 2. Próba rozciągania prętów pobranych z konstrukcji
   Literatura do rozdziału


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl